img
Phép gán
a. Hàm (setq...):

CHỨC NĂNG: Gán giá trị cho 1 biến

CÚ PHÁP:

            (setq b1 gt1 [b2 gt2] ...)

GIẢI THÍCH:

            Gán gt1 cho biến b1, gt2 cho biến b2 ... Mỗi biến nhận một giá trị viết sau nó

            Giá trị có thể là dữ liệu, một biến khác hoặc một biểu thức đã xác định trước đó

            Để xoá một biến ra khỏi bộ nhớ: (setq biến Nil)

Để AutoCad  thực hiện lệnh của AutoLisp mà không hiển thị các dòng lệnh hiện trên màn hình ta gán giá trị 0 cho biến hệ thống CMDECHO bằng lệnh: (setq cmdecho 0)


b. Hàm (setvar...):

CHỨC NĂNG: Gán giá trị cho 1 biến hệ thống.

CÚ PHÁP:

            (setvar varname value)

GIẢI THÍCH:

            varname: Tên biến hệ thống

            value: Giá trị cần gán

VD: (setvar “FILLETRAD” 10.00) ---> 10.00


c. Hàm (set...):

CHỨC NĂNG: Gán tên biến cho 1 biến

CÚ PHÁP:          (set ‘biến1 ‘biến2)

GIẢI THÍCH:

Gán tên biến2 cho biến1

            Mỗi khi lấy giá trị của biến1 thì thực chất là lấy giá trị của biến2

VD:     (setq a 10.00)

            (set ‘b ‘a)

---> b = 10.00