img
Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
a. Hàm (angtof...) 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi chuỗi ký tự (chứa các chữ số) thành số thực dùng cho góc và trả về số đo góc bằng radian

CÚ PHÁP:

(angtof str [mode])

GIẢI THÍCH:

str : Là chuỗi chứa chữ số

mode: Là số nguyên xác định dạng đơn vị nhập vào, nếu không có sẽ tuân theo các cài đặt của lệnh UNITS

Mode nhận các giá trị sau:

0 : Dạng thập phân (độ)

1 : Dạng độ/ phút/ giây

2 : Dạng Grads

3 : Dạng Radian

4 : Dạng trắc đạc có kèm theo chỉ hướng


b. Hàm (angtos...) 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi số đo góc thành chuỗi ký tự (chứa các chữ số)

CÚ PHÁP:

(angtos angle [mode] [precision]])

GIẢI THÍCH:

angle : Là số đo góc bằng radian

mode : Là số nguyên xác định dạng đơn vị xuất ra, nếu không có sẽ tuân theo các cài đặt của lệnh UNITS. Các giá trị của mode tương tự như hàm (angtof...)

precision : Là độ chính xác (số chữ số sau dấu phảy thập phân)


c. Hàm (atof...) 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành số thực

CÚ PHÁP:

(atof str)

GIẢI THÍCH:

str : Là chuỗi ký tự (chứa các chữ số)


d. Hàm (atoi...)

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành số nguyên

CÚ PHÁP:

(atoi str)

GIẢI THÍCH:

str : Là chuỗi ký tự (chứa các chữ số)


e. Hàm (itoa...)

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi ký tự

CÚ PHÁP:

(itoa int)

GIẢI THÍCH:

int : Là số nguyên, nếu cho kiểu khác hàm sẽ báo lỗi


f. Hàm (rtos...) 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi số thực thành chuỗi ký tự

CÚ PHÁP:

(rtos number [mode [precision]])

GIẢI THÍCH:

number : Là một số

mode: Là mã điều khiển dạng xuất ra chuỗi ký tự

Mode nhận các giá trị sau:

1 : Dạng khoa học

2 : Dạng thập phân

3 : Dạng kỹ thuật

4 : Dạng kiến trúc

5 : Dạng hữu tỷ (phân số)

precision : Là độ chính xác (số chữ số sau dấu phảy thập phân)


g. Hàm (distof...)
 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi chuỗi ký tự (chứa các chữ số) thành số thực

CÚ PHÁP:

(distof str [mode])

GIẢI THÍCH:

str : Là chuỗi ký tự chứa các chữ số

mode: Là mã điều khiển nhập vào của số thực nhận các giá trị sau:

1 : Dạng khoa học

2 : Dạng thập phân

3 : Dạng kỹ thuật

4 : Dạng kiến trúc

5 : Dạng hữu tỷ (phân số)


h. Hàm (fix...)
 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi số thực thành số nguyên, cắt bỏ phần thập phân

CÚ PHÁP:

(fix number)

GIẢI THÍCH:

number : Là một số thực


i. Hàm (fload...)
 

CHỨC NĂNG: Chuyển đổi số thành số thực

CÚ PHÁP:

(fload number)

GIẢI THÍCH:

number : Là một số nguyên hoặc số thực