img
Các hàm thao tác với bảng đối tượng

Bảng các thực thể là tập hợp các thực thể trong một khối đồ hoạ chuẩn của AutoCad. Các thực thể này không thấy hiện hữu trên bản vẽ mà nằm trong các bảng dữ liệu. Các bảng dữ liệu đó bao gồm: LAYER, BLOCK, LTYPE, STYLE, DIMSTYLE, UCS, VPORT...

Mỗi bảng đối tượng nói trên có 3 dữ liệu chính:

+ Tên bảng như: “LAYER”, “BLOCK”...

+ Tên đối tượng trong bảng: Lớp “0”, khối “A1”

+ Dữ liệu của đối tượng: màu sắc, đường nét....


a. Hàm (tblnext...)

CHỨC NĂNG: Tìm bảng dữ liệu và trả ra dữ liệu của bảng đó

CÚ PHÁP:

(tblnext tblname [rewind])

GIẢI THÍCH:

tblname: Chuỗi ký tự chứa tên bảng

rewind: Nếu có giá trị khác nil, sẽ trả về tên và các dữ liệu của bảng các đối tượng đầu tiên mà AutoCad tìm thấy.Nếu không có hoặc nhận giá trị nil, sẽ trả về tên và các dữ liệu của bảng các đối tượng tiếp theo mà AutoCad tìm thấy


b. Hàm (tblsearch...)

CHỨC NĂNG: Tìm thành phần được chỉ định của bảng đối tượng và trả ra dữ liệu của thành phần đó

CÚ PHÁP:

(tblsearch tblname symbol [setnext])

GIẢI THÍCH:

tblname: Chuỗi ký tự chứa tên bảng

symbol: Tên thành phần của bảng

Nếu tìm thấy, sẽ trả về tên và các dữ liệu của tên gọi này

Nếu không tìm thấy sẽ trả về nil

setnext: Là lực chọn dùng khi có một lệnh tblnext tiếp sau lệnh này