img
Cách nhập số liệu

Bạn cần tạo ra một file dữ liệu có nội dung theo định dạng của GEO-Pro, Trong trường hợp bạn có sẵn bản vẽ trắc dọc tuyến, GEO-Pro sẽ hỗ trợ bạn đọc nhanh số liệu. 
File số liệu được định dạng kiểu file text, vì vậy bạn có thể nhập số liệu bằng bất kỳ phần mền soạn thảo "sạch" nào . Ví dụ: NC, Edit, Vress, Notepad v.v...Chương trình này mặc định phần mền Notepad.

Số liệu nhập phải tuân thủ theo quy tắc sau:

Tên cọc      Cao độ
Cự ly lẻ
Tên cọc     Cao độ
Cự ly lẻ
Tên cọc      Cao độ
Cự ly lẻ
Tên cọc      Cao độ

 (Enter)

Tên cọc thứ 1 có lỗ khoan 
Độ sâu lớp 1 
Độ sâu lớp 2
Độ sâu lớp 3
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu

(Enter)

Tên cọc thứ 2 có lỗ khoan
Độ sâu lớp 1
Độ sâu lớp 2
Độ sâu lớp 3
Độ sâu lớp 4
Độ sâu lớp 5
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu
*Độ_sâu_SPT SPT1 SPT2 SPT3 Tên mẫu

 (Kết thúc file bằng dấu "*")

Ví dụ:

DDA 42.25
10
H1 45.26
20
H2 46.25
20
H3 42.25
10
H4 43.25
10
H5 42.25
25
11 40.32
30
12 41.52
5
13 44.25
30
14 44.95
20
15 42.25
15
16 41.25
5
17 40.25
30
18 41.25

H2
2.5
5.0
10.0
15.0
25.0
*3 2 2 5 s1
*5 4 4 9 s2
*7 4 5 10 s3
*9 2 8 10 s4
*11 5 10 10 s5
*13 5 12 10 s6
*15 4 14 10 s7
*18 13 13 5 s8
*20 15 15 7 s9
*25 15 15 8 s10

14
5.4
7.5
11.2
16.22
22.4
33.6
*2.0 3 3 5 s1
*5.0 5 5 8 s2
*8.0 3 3 5 s3
*10.0 5 6 6 s4
*12.0 3 6 5 s5
*15.2 6 8 6 s6
*18 3 3 5 s7
*22 3 6 8 s8
*25 3 8 8 s9
*27 3 6 8 s10
*29 3 10 8 s11
*30 3 10 8 s12
*33.6 12 12 10 s13

H4
5.4
11.2
22.4
33.6
*2 3 3 5 s1
*5 5 5 8 s2
*8 3 3 5 s3
*10 5 6 6 s4
*12 3 6 5 s5
*15 6 8 6 s6
*18 3 3 5 s7
*20 3 11 8 s8
*22 3 9 12 s9
*24 3 6 8 s10
*26 10 8 s11
*28 3 10 12 s12
*30 12 12 10 s13
*