img
Các phép so sánh
CHỨC NĂNG: Thực hiện các phép so sánh trong các biểu thức logíc

CÚ PHÁP:

(phép_so­_sánh tham_số1 [tham_số2]...)

GIẢI THÍCH:

phép_so_sánh: Bao gồm:

Bằng:                                =

Không bằng (khác):            /=

Lớn hơn:                           >

Lớn hơn hoặc bằng:            >=

Nhỏ hơn:                           <

Nhỏ hơn hoặc bằng:           <=

Và:                                   and

Hoặc:                                or

Phủ định:                           not

            tham_số1, tham_số2: là các đối tượng để so sánh

CHÚ Ý:

            Tham số có thể là hằng số, biến số hoặc biểu thức

            Kết quả tính phụ thuộc chủ yếu vào kiểu của tham số tham gia phép tính.

            Riêng đối với thực, máy tính coi số 0 chỉ là xấp xỉ 0 nên khi dùng dấu = so sánh với số 0 có thể trả giá trị Nil. Trong trường hợp này nên dùng (equal...) để so sánh