img
Các hàm xử lý chuỗi ký tự

Trong AutoLisp chuỗi là các ký tự được viết trong ngoặc kép “ ”. Dấu \ kèm theo các chữ cái có tác dụng điều khiển:

Cách viết ý nghĩa

\\ : \

\n : Xuống dòng

\t : Tab

\e : ESC

\” : “

\r : ENTER


a. Hàm (strcat...)

CHỨC NĂNG: Nối các chuỗi thành phần thành một chuỗi chung

CÚ PHÁP:

(strcat str1 str2 [str3]...)

GIẢI THÍCH:

str1, str2, str3... : Là các chuỗi thành phần cần được ghép lại


b. Hàm (strcase...)

CHỨC NĂNG: Chuyển chuỗi ra chữ in hoa hoặc chữ thường

CÚ PHÁP:

(strcase str which)


GIẢI THÍCH:

str: Là chuỗi cần chuyển đổi

which: Nếu không có, tất cả chuỗi biến thành chữ in hoa, nếu là chữ T tất cả chuỗi trở thành chữ thường


c. Hàm (strlen...)

CHỨC NĂNG: Đếm số ký tự trong chuỗi

CÚ PHÁP:

(strlen str)

GIẢI THÍCH:

str: Là chuỗi cần đếm


d. Hàm (substr...)

CHỨC NĂNG: Trích một phần của chuỗi ký tự thành một chuỗi khác

CÚ PHÁP:

(substr str start [length])

GIẢI THÍCH:

str: Là chuỗi cần trích

start: Vị trí ký tự trong chuỗi cần trích ra

length: Chiều dài của chuỗi mới (số ký tự), nếu không có thì chuỗi mới bắt đầu từ vị trí start cho đến hết