img
Các hàm thao tác với đối tượng

a. Hàm (entlast)

CHỨC NĂNG: Chọn đối tượng vẽ cuối cùng trong bản vẽ và trả về mã ENAME của nó

CÚ PHÁP:

(entlast)

GIẢI THÍCH: Hàm này không có đối số


b. Hàm (entnext...)

CHỨC NĂNG: Chọn đối tượng vẽ đầu tiên trong bản vẽ hoặc đối tượng tiếp sau một đối tượng khác và trả về mã ENAME của nó

CÚ PHÁP:

(entnext [ename])

GIẢI THÍCH:

ename: Nếu không có hoàn trả thực thể đầu tiên của bản vẽ

Nếu có hoàn trả tên thực thể tiếp sau thực thể có tên là ename

VÍ DỤ:

(setq e1 (entnext)) ;Gán tên thực thể đầu tiên cho e1

(setq e2 (entnext e1)) ;Gán tên thực thể tiếp sau e1 cho e2


c. Hàm (entsel...)

CHỨC NĂNG: Chờ người dùng chọn đối tượng và trả về mã ENAME của nó

CÚ PHÁP:

(entsel [promt])

GIẢI THÍCH:

promt: Lời nhắc, nếu không có dòng nhắc sẽ là : Select object:

VÍ DỤ:

(setq e1 (entsel “Chon doi tuong thu nhat:”))

(setq e2 (entsel “Chon doi tuong thu hai:”))

(command “EXTEND” e1 “” e2 “”)

d. Hàm (nentselp...)

CHỨC NĂNG: Chương trình tự động chọn đối tượng đi qua một điểm cho trước

CÚ PHÁP:

(nentselp [promt] [pt])

GIẢI THÍCH:

promt: Lời nhắc

pt: Điểm mà đối tượng đi qua


e. Hàm (entdel...)

CHỨC NĂNG: Xoá một đối tượng trong bản vẽ hoặc khôi phục lại đối tượng vừa bị xoá

CÚ PHÁP:

(entdel ename)

GIẢI THÍCH:

ename: Mã tên đối tượng, hàm này chỉ dùng cho thực thể chính, tên thực thể do hàm (entlast), (entnext)


f. Hàm (entget...)

CHỨC NĂNG: Hoàn trả danh sách liệt kê các thông tin về đối tượng có trong bản vẽ được gọi

CÚ PHÁP:

(entget ename [applist])

GIẢI THÍCH:

ename: Mã tên đối tượng

applist: Nếu có, danh sách các chuỗi ký tự chứa các thông tin mở rộng có liên quan sẽ được gọi ra và hoàn trả.


g. Hàm (entmod...)

CHỨC NĂNG: Cập nhật lại thông tin của đối tượng đã bị thay đổi bằng các hàm và vẽ ra đối tượng với các thông tin đã cập nhật. Hàm này thường được dùng với hàm (entget)

CÚ PHÁP:

(entmod entlist)

GIẢI THÍCH:

entlist: Là danh sách chứa thông tin của đối tượng lấy từ hàm (entget)


h. Hàm (entmake...)

CHỨC NĂNG: Tạo một thực thể mới bằng cách xây dựng một danh sách các cởơ dữ liệu của nó, không cần qua các lệnh của AutoCad

CÚ PHÁP: (entmake edata)

GIẢI THÍCH:

edata: Là danh sách các cơ sở dữ liệu của đối tượng cần tạo.

VÍ DỤ: Vẽ đường tròn

(entmake

‘((0 . “CIRCLE”) ; Kiểu đối tượng đường tròn

(62 . 1) ; Màu đỏ

(10 4.0 4.0 0.0) ; Tâm (4.0 4.0 0.0)

(40 . 1.0)

(40 . 1.0) ; Bán kính 1.0

)

)