img
Các hàm so sánh
a. Hàm (eq ...)

CHỨC NĂNG: Thực hiện so sánh xem hai tham số có thực sự bằng nhau hay không

            Kết quả: cho T (đúng) hoặc Nil (sai)

CÚ PHÁP:

(eq tham_số1 tham_số2)

GIẢI THÍCH:

Kết quả đúng khi tham_số1 giống hệt tham_số2 (cùng là kiểu tham số, cùng lá số...)

 


b. Hàm (equal ...)

CHỨC NĂNG: Thực hiện so sánh xem hai tham số có thực sự bằng nhau hay không theo tiêu chuẩn là độ chính xác kèm theo

            Kết quả: cho T (đúng) hoặc Nil (sai)

CÚ PHÁP:

(equal tham_số1 tham_số2 [độ_chính_xác])

GIẢI THÍCH:

Kết quả đúng khi tham_số1 bằng tham_số2 với sai số là độ_chính_xác (nếu có)

 


c. Hàm (max ...)

CHỨC NĂNG: Tìm giá trị lớn nhất trong một dãy các tham số

            Kết quả: trả về giá trị lớn nhất

CÚ PHÁP:

(max tham_số1 tham_số2 [tham_số3]...)

 


d. Hàm (min ...)

CHỨC NĂNG: Tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy các tham số

            Kết quả: trả về giá trị nhỏ nhất

CÚ PHÁP:

(min tham_số1 tham_số2 [tham_số3]...)

 


e. Hàm (gcd ...)

CHỨC NĂNG: Tìm ước số chung lớn nhất trong một dãy các tham số kiểu số nguyên

CÚ PHÁP:

(gcd tham_số1 tham_số2 [tham_số3]...)

CHÚ Ý:

tham_số1 tham_số2 [tham_số3]...: Phải là kiểu số nguyên

 


f. Hàm (rem ...)

CHỨC NĂNG: Tìm phần dư trong phép chia 2 tham số.

            Kết quả: trả về số dư

CÚ PHÁP: (rem tham_số1 tham_số2)

GIẢI THÍCH:

tham_số1: Số bị chia

tham_số2: Số chia