img
Các hàm kiểm soát dạng số
e. Hàm (fix ...)

CHỨC NĂNG: Trả về phần nguyên của một số. Phần số nguyên này không được làm tròn

CÚ PHÁP:

(fix number)

CHÚ Ý:

Hàm này được sử dụng như một bộ lọc dữ liệu. Dữ liệu là số nguyên hay số thực sẽ được lọc thành số nguyên trước khi được gán cho tham số

Ngoài ra ta có thể sử dụng hàm này để lấy phần thập phân (sử dụng kết hợp với phép trừ)


b. Hàm (fload ...)

CHỨC NĂNG: Chuyển một số có kiểu nguyên hoặc thực sang kiểu số thực

CÚ PHÁP:

(fload number)