img
Các hàm toán học

Các phép tính

CHỨC NĂNG: Thực hiện các phép tính số học thông thường

CÚ PHÁP:

(phép_toán tham_số1 [tham_số2]...)

GIẢI THÍCH:

phép_toán: là các phép tính toán số học thông thường

Phép cộng:                       +

Phép trừ:                          -

Phép nhân:                       *

Phép chia:                        /

Phép tăng thêm 1:             1+

Phép giảm đi 1:                 1-

            tham_số1: Trong phép trừ và chia thì tham_số1 là số bị trừ hoặc bị chia

            tham_số2...: Trong phép trừ và chia thì tham_số2... là số trừ hoặc số chia

            Trong phép tăng thêm 1 hoặc giảm đi 1 thì chỉ có 1 tham số

 

CHÚ Ý:

            Tham số có thể là hằng hoặc biểu thức

            Kết quả tính phụ thuộc chủ yếu vào kiểu của tham số tham gia phép tính