img
Các kiểu dữ liệu cơ bản trong AutoLisp

1. Kiểu danh sách: (list)

Đây là kiểu đặc trưng của ngôn ngữ  Lisp bao gồm nhóm các giá trị riêng lẻ gồm các biến, các hằng số, các hàm... cách nhau bằng khoảng trống nằm trong dấu ngoặc đơn.

Danh sách được chia làm 3 loại chính:

Biểu thức (expression list): Chứa tên hàm và các tham số của hàm

Toạ độ điểm (Point Coordinate List): Có hàm Quote hoặc dấu ‘ ở phía trước. Đây là trường hợp đặc biệt của danh sách kho dữ liệu, trong đó thông tin lưu trữ là toạ độ điểm.

Kho dữ liệu (Data Storage List): Có hàm Quote hoặc dấu ‘ ở phía trước có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “LIST”

Ví dụ: toạ độ của 1 điểm được khai báo dưới dạng danh sách: ‘(1.0 1.0 1.0) hoặc (list 1.0 1.0 1.0)
 

2. Kiểu số:

Kiểu số nguyên

Kiểu số nguyên là số nguyên thông thường trong toán học. Trong AutoLisp giới hạn của số nguyên từ: -32768 đến +32767

Các phép tính trên số nguyên cho kết quả là một số nguyên, nếu là phép chia cho kết quả là một số nguyên, phần dư nếu có sẽ bị cắt bỏ.

Ví dụ: (/ 5 2) cho kết quả là 2

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “INT”

Kiểu số thực

Kiểu số thực trong AutoLisp có độ chính xác đến 14 chữ số sau dấu phẩy thập phân

Các số thực có thể biểu diễn theo dạng chú thích khoa học, qua đó một số e hoặc E được theo sau bởi số mũ của con số đó.

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “REAL”
 

3. Kiểu chuỗi:

Chuỗi kí tự là tập hợp các ký tự bất kỳ đặt trong dấu ngoặc kép “ ”. Trong AutoLisp chuỗi dài không quá 132 ký tự

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “STR”


4. Kiểu đối tượng và nhóm đối tượng

Kiểu đối tượng

Mỗi đối tượng được vẽ trong AutoCad đều được quản lý theo tên (ENAME – Entity Name). Mỗi tên đối tượng sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin về đối tượng đó.

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “ENAME”

Nhóm đối tượng

Nhóm đối tượng (AutoCad selection set) là kiểu đặc trưng cho tập hợp chứa các ENAME của các đối tượng được lựa chọn.

Ta có thể lấy ENAME của một đối tượng trong tập hợp các đối tượng được chọn

Ký hiệu hoàn trả của AutoLisp: “PICKSET”
 

5. Số Pi và Nil

Số Pi trong toán học trong AutoLisp được ký hiệu là pi và nhận giá trị không đổi là 3.1415926. Pi tham gia vào các biểu thức toán học và là số đo góc bằng Radian

Nil là ký hiệu để chỉ ra rằng biến hay hàm không có giá trị hoặc biểu thức lôgíc nhận giá trị không đúng.