img
Cống hộp đổ tại chổ

Được thiết kế trên cơ sở hình dạng và kích thước chi tiết được chọn ở chức năng cấu tạo chung, kích thước khẩu độ nhập từ chức năng nhập số liệu.
Ở bước vẽ cắt dọc, phần mềm sẽ cho phép bạn lựa chọn chiều dài, độ dốc, số phân đoạn, chiều dài đoạn v.v...

Hình ảnh thiết kế mẫu