img
Cống có 2 độ dốc

Tính năng này giúp người thiết kế dễ dàng tạo ra một bản vẽ thiết kế với loại cống có 2 độ dốc.
Việc xác định 2 độ dốc, và chiều dài 2 đoạn cống khác nhau có thể nhập giá trí hoặc kích chuột trên bản vẽ.

Kích thước của đốt nối sẽ được nhập trong quá trình thiết kế móng cóng

Hình ảnh thiết kế mẫu