img
Hệ thống menu
 
Hệ thống menu chức năng
 • Thiết lập chung
 • Khởi tạo số liệu
 • Vẽ cắt dọc cống...
 • Vẽ mặt bằng cống...
 • Vẽ thượng, hạ lưu
 • Vẽ mặt cắt chi tiết
 • Thuyết minh bản vẽ...
 • Tổng hợp khối lượng...
 • Thao tác bảng C-Pro
  • Sửa bảng
  • Cập nhật bảng
  • Xuất bảng ra Excel
  • Xóa ký tự trắng
  • Sửa ký tự trắng
  • Thêm / xóa dấu =
 • Phụ trợ
  • Thư viện ống cống...
  • Vẽ móng cống...
  • Vẽ mặt cắt tường...
  • Vẽ tường ĐH86-06X...
  • Vẽ khung tên...
  • Vẽ bảng từ Excel
  • Chuyển mã font
 • Tùy chọn
 • Trợ giúp
 • Giới thiệu