img
Ông Trịnh Quang Vinh

 Công ty Kiến Vinh đánh giá rất cao sản phẩm C-PRO hỗ trợ rất tốt trong quá trình lập hồ sơ thiết kế các công trình giao thông. Với việc ứng dụng phần mềm C-PRO giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và mang lại độ chính xác thiết kế cao.